Art. 21 – Accesul liber la justiţie

(1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.
(3) Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.
(4) Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite.

44 Comments

 1. […] valorile supreme ale poporului român, ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi şi ale art. 21 privind accesul liber la […]

 2. […] Astfel, îngrădirea dreptului acţionarului care a fost revocat din funcţia de administrator de a ataca hotărârea AGA pentru alte motive decât cele ce vizează propria revocare ar da o interpretare de un formalism excesiv a art. 132 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, ceea ce ar conduce la încălcarea principiului liberului acces la justiţie, aşa cum este el reglementat prin dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi (2) din Constituţia României.” […]

 3. […] nu a fost citată la dezlegarea cererii, nu încalcă, ci dă expresie principiului prevăzut de art. 21 din Constituţie, potrivit căruia orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea […]

 4. […] procesuale a căror neconstituționalitate a fost pusă în discuție sunt de natură să încalce art. 21 din Constituţiei referitor la accesul liber la justiţie, întrucât acest drept constituţional […]

 5. […] precum şi că, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat în sensul că „art. 21 din Constituţie nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiţie, fiind legal şi normal ca justiţiabilii […]

 6. […] cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile[23]; – art. 21 alin. (1)-(3): orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a […]

 7. […] de neconstituţionalitate dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, astfel cum acesta se interpretează, potrivit art. 20 alin. […]

 8. […] Articolul 21 (Accesul liber la justiţie) din Constituţia României, potrivit cu care: […]

 9. […] susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 referitor la Accesul liber la justiţie, art. 20 referitor la Tratatele internaţionale privind […]

 10. […] este vădit nefondat” din cuprinsul acestora este neconstituţională în raport de dispozițiile art.21 alin.(3) și art. 24 din […]

 11. […] neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, precum şi ale art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor […]

 12. […] salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 referitoare la accesul liber la justiţie, reglementând o restrângere a exerciţiului acestui […]

 13. […] drept, reclamata a invocat disp. art 6 din CEDO, art. 21 din Constituţia României, art. 30 NCPC, art. 6 din Decretul-Lege nr. 118/1990 republicat, art. 41 […]

 14. […] prevederile art. 118 alin. (1) OUG nr. 195/2001, art. 31 alin. (1) din OG nr. 2/2001, art. 20, art. 21 Constitutia Romaniei. Intimatul nu a formulat intampinare si nici nu a fost prezent in instanta. A fost incuviintata si […]

 15. […] susţine că textele criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 referitor la accesul liber la justiţie şi art. 24 cu privire la dreptul la […]

 16. […] de neconstituţionalitate consideră că textul de lege criticat contravine dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Constituţie, care consacră accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, […]

 17. […] art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 contravin dispoziţiilor art. 21 din Constituţie, care consacră accesul liber la justiţie, şi art. 6 din Convenţia pentru […]

 18. […] este vădit nefondat” din cuprinsul acestora este neconstituţională în raport de dispozițiile art. 21 alin.(3) și art. 24 din […]

 19. […] susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces […]

 20. […] susţine că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 21 alin. (3) care consacră dreptul la un proces echitabil şi art. 20 privind tratatele internaţionale privind […]

 21. […] cererii de recurs de către persoanele juridice prin avocat sau consilier juridic. Încălcarea art. 21 şi a art. 24 din […]

 22. […] A doua oară, pentru că toți aceia care având „acces liber la justiție”, așa cum proclamă art. 21 din Constituție, dacă vor să se judece, trebuie, ca regulă, să plătească o „taxă […]

 23. […] prevederilor constituţionale cuprinse în art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 referitor la accesul liber la justiţie şi art. 44 alin. (1) şi (2) referitor la dreptul de […]

 24. […] a sustinut ca aceste prevederi de lege contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21privind accesul liber la justitie si art. 53 referitor la restrangerea exercitiului unor drepturi […]

 25. […] prevederile art. 25 alin. (4) din Legea nr. 64/2008 sunt neconstituționale, deoarece încalcă art. 21 din Constituţie. Curtea a reţinut, în esenţă, că obligaţia de a adresa contestaţia […]

 26. […] nerespectarea art. 6 alin. (1) CEDO se produce simultan o incalcare a art. 21 alin. (3) din Constitutia Romaniei, adica a dreptului fundamental la un proces echitabil si intr‑un termen […]

 27. […] echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil” este proclamat și de art. 21 alin. (3) din Constituția […]

 28. […] cu excepția celor date în materie disciplinară, sînt definitive și irevocabile. În schimb, art. 21 (1) și (2) spune că judecătorii se pot adresa justiției pentru a-și apăra interesele legitime și că […]

 29. […] prevederile art. 25 alin. (4) din Legea nr. 64/2008 sunt neconstituționale, deoarece încalcă art. 21 din Constituţie. Curtea a reţinut, în esenţă, că obligaţia de a adresa contestaţia […]

 30. […] la justiție, dreptul la libera circulație în străinătate: accesul la justiţie, garantat de art. 21 (1) şi mai ales (2), unde se spune că ”nicio lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept”; […]

 31. […] la justiție, dreptul la libera circulație în străinătate: accesul la justiţie, garantat de art. 21 (1) şi mai ales (2), unde se spune că ”nicio lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept”; […]

 32. […] la justiție, dreptul la libera circulație în străinătate: accesul la justiţie, garantat de art. 21 (1) şi mai ales (2), unde se spune că ”nicio lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept”; […]

 33. […] grosolan principiile independentei si inamovabilitatii judecatorilor, consacrate si garantate de art. 21, art. 124 alin. (3), art. 125 si art. 126 alin. (1) din Constitutie si de art. 6 (1) din CEDO, asa […]

 34. […] la justiție, dreptul la libera circulație în străinătate: accesul la justiţie, garantat de 21 (1) şi mai ales (2), unde se spune că ”nicio lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept”; […]

 35. […] respecta oricărui participant la actul de justiție dreptul la un proces echitabil, prevăzut de art. 21 alin. (3) din Constituție, precum și principiului unicității, imparțialității și al egalității […]

 36. […] stat de drept, consacră liberul acces la justiție, ca drept cetățenesc fundamental atât prin art. 21 din Constituția României, cât și prin art. 10 din Declarația Universala a Drepturilor Omului, […]

 37. […] că introducerea obligativităţii informării asupra medierii este în contradicţie cu art. 21 din Constituţie, punerea în opoziţie a avocatului faţă de mediator este un demers […]

 38. […] a art. 138 alin. (5) C. proc. civ. în aplicarea problemei propuse în raport de încălcarea art. 21 alin. (1), (2) și (3) din Constituția României, potrivit căruia orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a […]

 39. […] a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale individului, respectiv cele consacrate de art. 21 şi art. 24 din […]

 40. […] În opinia autorilor excepției, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie, deoarece permit atât instanţelor judecătoreşti, cât şi instituţiilor publice să respingă din oficiu cererile formulate în temeiul Legii nr. 544/2001, în considerarea unor ipoteze circumscrise datelor cu caracter personal – informaţii care nu sunt de interes public, fără să verifice dacă datele solicitate se încadrează în domeniul de interes public, ceea ce este contrar dispoziţiilor art. 21 alin. 3 din Constituţie. […]

 41. […] constatat că introducerea obligativităţii informării asupra medierii este în contradicţie cu art. 21 din Constituţie, punerea în opoziţie a avocatului faţă de mediator este un demers periculos, […]

 42. […] opinia autorului excepției, prevederile criticate sunt contrare art. 1, art. 20, art. 21, art. 24, art. 31 şi art. 53 din Constituţie, precum şi art. 6, art. 8 şi art. 13 din […]

 43. […] oricărui participant la actul de justiție dreptul la un proces echitabil, prevăzut de art. 21 alin. (3) din Constituție, precum și principiului unicității, imparțialității și al egalității […]

 44. […] oricărui participant la actul de justiție dreptul la un proces echitabil, prevăzut de art. 21 alin. (3) din Constituție, precum și principiului unicității, imparțialității și al egalității […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.