Art. 44 – Dreptul de proprietate privată

(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
(2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire legală.
(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.
(4) Sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.
(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii.
(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) şi (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergenţă, prin justiţie.
(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.
(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.
(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii.

15 Comments

 1. […] că, în realitate, autoarea excepţiei se raportează la dispoziţiile constituţionale ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată, astfel cum acestea se interpretează şi se aplică în […]

 2. […] a reținut, în esență, că, prin interpretarea contrară, se încalcă art. 44 alin. (2) din Constituţie privind egala protejare a proprietăţii private, întrucât statul român este obligat să suporte […]

 3. […] 195/2002, art. 1 din HCLTM nr. 293/2014, coroborat cu art. 1 din HCLTM nr. 146/2014, precum şi ale art. 44 şi art. 136 din Constituţia […]

 4. […] iar orice limitări în această privinţă pot fi aduse doar prin lege, astfel cum prevede art. 44 alin. (1) din Constituţia României. Ingerinţa pe care instanţa de judecată îşi permite a o face în […]

 5. […] Potrivit art. 44 din Constituţie, Dreptul de proprietate, precum si creanţele asupra statului, sunt garantate. […]

 6. […] de neconstituţionalitate susţine că prevederile legale criticate contravin dispozițiilor art. 44 alin. (1), (2), (3), (8) şi (9) referitor la dreptul de proprietate privată, art. 56 alin. (2) şi (3) referitor la contribuţii […]

 7. […] «Glia» – viza apărarea dispozițiilor art. 44 al Constituției României, ca urmare a interesului extern, îndeosebi în Transilvania, Crișana, Maramureș și […]

 8. […] referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 referitor la accesul liber la justiţie şi art. 44 alin. (1) şi (2) referitor la dreptul de proprietate […]

 9. […] virtutea art. 44 din Constituție, considerăm că nu se poate institui sechestru asigurător sine die sau asupra […]

 10. […] privată asupra sumelor de bani ale împrumutătorului (instituţiei de credit), drept prevăzut de art. 44 din Constituţie. Curtea constată că un astfel de criteriu care a fost prevăzut alternativ cu […]

 11. […] drept de proprietate privată asupra sumelor de bani ale împrumutătorului, drept prevăzut de art. 44 din Constituție, și, în plus, un asemenea criteriu, utilizat independent, „este incompatibil […]

 12. […] de proprietate, recunoscut de art. 1 protocol 1 Convenţia europeană a drepturilor omului şi art. 44 […]

 13. […] ales (art. 37), dreptul la asociere (art. 40), dreptul la muncă (art. 41), dreptul la proprietate (art. 44), dreptul la moştenire (art. 46), dreptul de a întemeia o familie (art. 48), dreptul la […]

 14. […] în doctrina română[16], deși Curtea Constituțională a interpretat dispozițiile art. 44 din Constituție privitoare la dreptul de proprietate în sensul că sunt aplicabile […]

 15. […] «Glia» – viza apărarea dispozițiilor art. 44 al Constituției României, ca urmare a interesului extern, îndeosebi în Transilvania, Crișana, Maramureș și […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.