Art. 23 – Libertatea individuală

(1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile.
(2) Percheziţionarea, reţinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai în cazurile şi cu procedura prevăzute de lege.
(3) Reţinerea nu poate depăşi 24 de ore.
(4) Arestarea preventivă se dispune de judecător şi numai în cursul procesului penal.
(5) În cursul urmăririi penale arestarea preventivă se poate dispune pentru cel mult 30 de zile şi se poate prelungi cu câte cel mult 30 de zile, fără ca durata totală să depăşească un termen rezonabil, şi nu mai mult de 180 de zile.
(6) În faza de judecată instanţa este obligată, în condiţiile legii, să verifice periodic, şi nu mai târziu de 60 de zile, legalitatea şi temeinicia arestării preventive şi să dispună, de îndată, punerea în libertate a inculpatului, dacă temeiurile care au determinat arestarea preventivă au încetat sau dacă instanţa constată că nu există temeiuri noi care să justifice menţinerea privării de libertate.
(7) Încheierile instanţei privind măsura arestării preventive sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege.
(8) Celui reţinut sau arestat i se aduc de îndată la cunoştinţă, în limba pe care o înţelege, motivele reţinerii sau ale arestării, iar învinuirea, în cel mai scurt termen; învinuirea se aduce la cunoştinţă numai în prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu.
(9) Punerea în libertate a celui reţinut sau arestat este obligatorie, dacă motivele acestor măsuri au dispărut, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege.
(10) Persoana arestată preventiv are dreptul să ceară punerea sa în libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cauţiune.
(11) Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, persoana este considerată nevinovată.
(12) Nici o pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în condiţiile şi în temeiul legii.
(13) Sancţiunea privativă de libertate nu poate fi decât de natură penală.

11 Comments

  1. […] pe această cale. De exemplu, sporirea duratei reținerii de la 24 de ore, cât prevede actualul art. 23 alin. 3, la 48 de ore, cât a propus CSM, sau la 72 de ore, cât a propus DNA, nu se poate obține, chiar […]

  2. […] de liberate, în afara reţinerii, era arestarea preventivă, Curtea a conchis că dispoziţiile art. 23 alin. (5) din Legea fundamentală, care fac referire doar la arestarea preventivă, atunci când stabilesc o […]

  3. […] un drept protejat de dispozițiile constituționale care garantează libertatea individuală (articolul 23 din Constituție), libertatea de conștiință (articolul 29 din Constituție) și libertatea de exprimare […]

  4. […] constituţionale ale art. 1 alin. (5) referitoare la principiul respectării legilor și ale art. 23 alin. (12)referitoare la legalitatea incriminării. Sintagma menţionată lipseşte de previzibilitate norma […]

  5. […] în același sens, și dispozițiile art. 23 alin. (9) din Constituția României care impun judecătorului de drepturi și libertăți învestit cu […]

  6. […] o încălcare a dreptului la viaţă privată, este legitimat de exercitarea dreptului cuprins la art. 23 (1) din Constituţia României, care spune că “libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt […]

  7. […] o încălcare a dreptului la viaţă privată, este legitimat de exercitarea dreptului cuprins la art. 23 (1) din Constituţia României, care spune că “libertatea individuală şi siguranţa persoanei […]

  8. […] de arestare preventivă i-a fost prelungit de mai multe ori, dar potrivit articolului 23 alin. (5) din Constituție și a articolului 246 , alin (4) din Codul de Procedură Penală, „Durata totală a arestării […]

  9. […] fi și subiect activ al infracțiunii din care provin bunurile, este în acord cu dispozițiile art. 23 alin. (12) din Constituție și cu cele ale art. 7 din Convenție. Mai mult, noțiunile de „ascundere” și „disimulare” […]

  10. […] Texte legale incidente: C.proc.pen., art. 4, art. 539, art. 595 | Constituție, art. 15, art. 23 […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.