Articol cu articol

TITLUL I – Principii generale

Art. 1 – Statul român
Art. 2 – Suveranitatea
Art. 3 – Teritoriul
Art. 4 – Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni
Art. 5 – Cetățenia
Art. 6 – Dreptul la identitate
Art. 7 – Românii din străinătate
Art. 8 – Pluralismul și partidele politice
Art. 9 – Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale
Art. 10 – Relații internaționale
Art. 11 – Dreptul internațional și dreptul intern
Art. 12 – Simboluri naționale
Art. 13 – Limba oficială
Art. 14 – Capitala

TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

CAPITOLUL I – Dispoziţii comune

Art. 15 – Universalitatea
Art. 16 – Egalitatea în drepturi
Art. 17 – Cetăţenii români în străinătate
Art. 18 – Cetăţenii străini şi apatrizii
Art. 19 – Extrădarea şi expulzarea
Art. 20 – Tratatele internaţionale privind drepturile omului
Art. 21 – Accesul liber la justiţie

CAPITOLUL II – Drepturile şi libertăţile fundamentale

Art. 22 – Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică
Art. 23 – Libertatea individuală
Art. 24 – Dreptul la apărare
Art. 25 – Libera circulaţie
Art. 26 – Viaţa intimă, familială şi privată
Art. 27 – Inviolabilitatea domiciliului
Art. 28 – Secretul corespondenţei
Art. 29 – Libertatea conştiinţei
Art. 30 – Libertatea de exprimare
Art. 31 – Dreptul la informaţie
Art. 32 – Dreptul la învăţătură
Art. 33 – Accesul la cultură
Art. 34 – Dreptul la ocrotirea sănătăţii
Art. 35 – Dreptul la mediu sănătos
Art. 36 – Dreptul de vot
Art. 37 – Dreptul de a fi ales
Art. 38 – Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
Art. 39 – Libertatea întrunirilor
Art. 40 – Dreptul de asociere
Art. 41 – Munca şi protecţia socială a muncii
Art. 42 – Interzicerea muncii forţate
Art. 43 – Dreptul la grevă
Art. 44 – Dreptul de proprietate privată
Art. 45 – Libertatea economică
Art. 46 – Dreptul la moştenire
Art. 47 – Nivelul de trai
Art. 48 – Familia
Art. 49 – Protecţia copiilor şi a tinerilor
Art. 50 – Protecţia persoanelor cu handicap
Art. 51 – Dreptul de petiţionare
Art. 52 – Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
Art. 53 – Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi

CAPITOLUL III – Îndatoririle fundamentale

Art. 54 – Fidelitatea faţă de ţară
Art. 55 – Apărarea ţării
Art. 56 – Contribuţii financiare
Art. 57 – Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor

CAPITOLUL IV – Avocatul Poporului

Art. 58 – Numirea şi rolul
Art. 59 – Exercitarea atribuţiilor
Art. 60 – Raportul în faţa Parlamentului

TITLUL III – Autorităţile publice

CAPITOLUL I – Parlamentul

SECŢIUNEA 1 – Organizare şi funcţionare

Art. 61 – Rolul şi structura
Art. 62 – Alegerea Camerelor
Art. 63 – Durata mandatului
Art. 64 – Organizarea internă
Art. 65 – Şedinţele Camerelor
Art. 66 – Sesiuni
Art. 67 – Actele juridice şi cvorumul legal
Art. 68 – Caracterul public al şedinţelor

SECŢIUNEA a 2-a – Statutul deputaţilor şi al senatorilor

Art. 69 – Mandatul reprezentativ
Art. 70 – Mandatul deputaţilor şi al senatorilor
Art. 71 – Incompatibilităţi
Art. 72 – Imunitatea parlamentară

SECŢIUNEA a 3-a – Legiferarea

Art. 73 – Categorii de legi
Art. 74 – Iniţiativa legislativă
Art. 75 – Sesizarea Camerelor
Art. 76 – Adoptarea legilor şi a hotărârilor
Art. 77 – Promulgarea legii
Art. 78 – Intrarea în vigoare a legii
Art. 79 – Consiliul Legislativ

CAPITOLUL II – Preşedintele României

Art. 80 – Rolul Preşedintelui
Art. 81 – Alegerea Preşedintelui
Art. 82 – Validarea mandatului şi depunerea jurământului
Art. 83 – Durata mandatului
Art. 84 – Incompatibilităţi şi imunităţi
Art. 85 – Numirea Guvernului
Art. 86 – Consultarea Guvernului
Art. 87 – Participarea la şedinţele Guvernului
Art. 88 – Mesaje
Art. 89 – Dizolvarea Parlamentului
Art. 90 – Referendumul
Art. 91 – Atribuţii în domeniul politicii externe
Art. 92 – Atribuţii în domeniul apărării
Art. 93 – Măsuri excepţionale
Art. 94 – Alte atribuţii
Art. 95 – Suspendarea din funcţie
Art. 96 – Punerea sub acuzare
Art. 97 – Vacanţa funcţiei
Art. 98 – Interimatul funcţiei
Art. 99 – Răspunderea preşedintelui interimar
Art. 100 – Actele Preşedintelui
Art. 101 – Indemnizaţia şi celelalte drepturi

CAPITOLUL III – Guvernul

Art. 102 – Rolul şi structura
Art. 103 – Învestitura
Art. 104 – Jurământul de credinţă
Art. 105 – Incompatibilităţi
Art. 106 – Încetarea funcţiei de membru al Guvernului
Art. 107 – Primul-ministru
Art. 108 – Actele Guvernului
Art. 109 – Răspunderea membrilor Guvernului
Art. 110 – Încetarea mandatului

CAPITOLUL IV – Raporturile Parlamentului cu Guvernul

Art. 111 – Informarea Parlamentului
Art. 112 – Întrebări, interpelări şi moţiuni simple
Art. 113 – Moţiunea de cenzură
Art. 114 – Angajarea răspunderii Guvernului
Art. 115 – Delegarea legislativă

CAPITOLUL V – Administraţia publică

SECŢIUNEA 1 – Administraţia publică centrală de specialitate

Art. 116 – Structura
Art. 117 – Înfiinţarea
Art. 118 – Forţele armate
Art. 119 – Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

SECŢIUNEA a 2-a – Administraţia publică locală

Art. 120 – Principii de bază
Art. 121 – Autorităţi comunale şi orăşeneşti
Art. 122 – Consiliul judeţean
Art. 123 – Prefectul

CAPITOLUL VI – Autoritatea judecătorească

SECŢIUNEA 1 – Instanţele judecătoreşti

Art. 124 – Înfăptuirea justiţiei
Art. 125 – Statutul judecătorilor
Art. 126 – Instanţele judecătoreşti
Art. 127 – Caracterul public al dezbaterilor
Art. 128 – Folosirea limbii materne şi a interpretului în justiţie
Art. 129 – Folosirea căilor de atac
Art. 130 – Poliţia instanţelor

SECŢIUNEA a 2-a – Ministerul Public

Art. 131 – Rolul Ministerului Public
Art. 132 – Statutul procurorilor

SECŢIUNEA a 3-a – Consiliul Superior al Magistraturii

Art. 133 – Rolul şi structura
Art. 134 – Atribuţii

TITLUL IV – Economia şi finanţele publice

Art. 135 – Economia
Art. 136 – Proprietatea
Art. 137 – Sistemul financiar
Art. 138 – Bugetul public naţional
Art. 139 – Impozite, taxe şi alte contribuţii
Art. 140 – Curtea de Conturi
Art. 141 – Consiliul Economic şi Social

TITLUL V – Curtea Constituţională

Art. 142 – Structura
Art. 143 – Condiţii pentru numire
Art. 144 – Incompatibilităţi
Art. 145 – Independenţa şi inamovibilitatea
Art. 146 – Atribuţii
Art. 147 – Deciziile Curţii Constituţionale

TITLUL VI – Integrarea euroatlantică

Art. 148 – Integrarea în Uniunea Europeană
Art. 149 – Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord

TITLUL VII – Revizuirea Constituţiei

Art. 150 – Iniţiativa revizuirii
Art. 151 – Procedura de revizuire
Art. 152 – Limitele revizuirii

TITLUL VIII – Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 153 – Intrarea în vigoare
Art. 154 – Conflictul temporal de legi
Art. 155 – Dispoziţii tranzitorii
Art. 156 – Republicarea Constituţiei

Comments are closed.